יום שבת, 1 בנובמבר 2014

Deep Packet Inspection With Cמערכות FireWall בדר"כ בוחנות את החבילות שעוברות דרכן רק על ידי אימות של כתובות ופורטים מול רשימת חוקים, אבל עם הזמן הבינו שזה לא מספיק טוב ויש לנתח את המידע עצמו שעובר בחבילה על מנת לזהות התקפות שמשפיעות על השירות עצמו, נדרשה חשיבה חדשה ועם הזמן צצו מערכות IDS \ IPS שבעזרתם ניתן לבצע בדיקות שמבוססות על תבניות ולחפש קוד זדוני בתוך החבילה, פרוייקט מאוד מפורסם ונמצא בשימוש רחב במערכות כאלו נקרא Snort שמכיל המון תבניות להתקפות מוכרות.

שימו לב!
  • המאמר נכתב על Fedora 13.
  • הקוד נערך ב Eclipse.
כל חבילה שמגיעה למכונה עוברת בדיקה מול החוקים שהוגדרו ב iptables שעובד מול ה NetFilter שיושב ב Kernel, אם החוקים מאפשרים להעביר את החבילה ליעד ה Netfilter יאשר את החבילה (NF_ACCEPT) אבל במקרה שהחוקים חוסמים אותה הוא יפיל את החבילה (NF_DROP), אלה 2 הפעולות הבסיסיות שנמצאות בכל Firewall אבל זה לא מספיק וצריך לחפור יותר פנימה, ניתן לרשום חוק שמפנה את המידע (NF_QUEUE) למחסנית שמאפשרת גישה לתוכניות מעולם ה UserSpace לנתח את החבילות ולחרוץ את גורלם.

התוכנית קובעת את גורל החבילה

לצורך הדוגמה החוק הבא מכניס את כל המידע שמגיע למחסנית במיקום 0 אבל במקרה של עבודה אינטנסיבית המחסנית תתמלא עוד לפני שנספיק לנקות אותה ולכן החוק הזה לא כלכך יעיל:

#: iptables -A INPUT  -j NFQUEUE --queue-num 0 --queue-balance

עבור ניתוח יעיל יותר צריכים לעבוד במקביל, ניתן לפצל חוק בין מספר מחסניות שונות כפי שניתן לראות בדוגמה:

#: iptables -A INPUT  -j NFQUEUE --queue-balance 0:3
#: iptables -A OUTPUT  -j NFQUEUE --queue-balance 4:8


Libnetfilter_queue Library

ספריה רשמית שמאפשרת לנהל את החבילות שנמצאות במחסניות בעזרת עבודה מול Netlink דרך Unix Domain Socket, היא מחליפה ספרייה ישנה יותר שנקראת ip_queue והיא נמצאת כמעט בכל Distribution של Linux, אבל בשביל לעבוד איתה יש להוריד את ה Headers ולהכין את ה Eclipse:

#: yum install libnetfilter_queue
#: yum install libnetfilter_queue-devel


נשלב את הספריות המתאימות ב Linker:

קוד

פונקצית Main מייצרת מערך של Threads שכל אחד מהם מתחבר ל Queue אחר, כאשר תגיע חבילה לאחת מהמחסניות, פונקציית packetHandler תרוץ ודרכה ננתח את המידע, לצורך הדוגמה כאשר נזהה את המילה facebook בתוכן החבילה נפיל אותה ונחסום את הגישה.

filterQueue.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <netinet/in.h>
#include <linux/types.h>
#include <string.h>

/* for ethernet header */
#include<net/ethernet.h>

/* for UDP header */
#include<linux/udp.h>

/* for TCP header */
#include<linux/tcp.h>

/* for IP header */
#include<linux/ip.h>

/*  -20 (maximum priority) */
#include <sys/time.h>
#include <sys/resource.h>

/* for NF_ACCEPT */
#include <linux/netfilter.h>

/* for Threads */
#include <pthread.h>

/* for Queue */
#include <libnetfilter_queue/libnetfilter_queue.h>

#define NUM_THREADS     15

pthread_t threads[NUM_THREADS];

void printTCP(unsigned char *buffer) {

unsigned short iphdrlen;

struct iphdr *iph = (struct iphdr *) (buffer + sizeof(struct ethhdr));
iphdrlen = iph->ihl * 4;

struct tcphdr *tcph = (struct tcphdr *) (buffer + iphdrlen
+ sizeof(struct ethhdr));

int header_size = sizeof(struct ethhdr) + iphdrlen + tcph->doff * 4;

printf("| Packet Type: TCP \n");
printf("|-Source Port      : %u\n", ntohs(tcph->source));
printf("|-Destination Port : %u\n", ntohs(tcph->dest));
printf("|-Sequence Number    : %u\n", ntohl(tcph->seq));
printf("|-Acknowledge Number : %u\n", ntohl(tcph->ack_seq));
printf("|-Header Length      : %d DWORDS or %d BYTES\n",
(unsigned int) tcph->doff, (unsigned int) tcph->doff * 4);
printf("|-CWR Flag : %d\n", (unsigned int) tcph->cwr);
printf("|-ECN Flag : %d\n", (unsigned int) tcph->ece);
printf("|-Urgent Flag          : %d\n", (unsigned int) tcph->urg);
printf("|-Acknowledgement Flag : %d\n", (unsigned int) tcph->ack);
printf("|-Push Flag            : %d\n", (unsigned int) tcph->psh);
printf("|-Reset Flag           : %d\n", (unsigned int) tcph->rst);
printf("|-Synchronise Flag     : %d\n", (unsigned int) tcph->syn);
printf("|-Finish Flag          : %d\n", (unsigned int) tcph->fin);
printf("|-Window         : %d\n", ntohs(tcph->window));
printf("|-Checksum       : %d\n", ntohs(tcph->check));
printf("|-Urgent Pointer : %d\n", tcph->urg_ptr);
}

void printUDP(unsigned char *buffer) {
unsigned short iphdrlen;

struct iphdr *iph = (struct iphdr *) (buffer + sizeof(struct ethhdr));
iphdrlen = iph->ihl * 4;

struct udphdr *udph = (struct udphdr*) (buffer + iphdrlen
+ sizeof(struct ethhdr));

int header_size = sizeof(struct ethhdr) + iphdrlen + sizeof udph;

printf("| Packet Type: UDP \n");
printf("|-Source Port      : %u\n", ntohs(udph->source));
printf("|-Destination Port : %u\n", ntohs(udph->dest));
printf("|-UDP Length : %u\n", ntohs(udph->len));
printf("|-UDP Checksum : %u\n", ntohs(udph->check));

}

char * getText(unsigned char * data, char Size) {

char * text = malloc(Size);
int i = 0;

for (i = 0; i < Size; i++) {
if (data[i] >= 32 && data[i] <= 128)
text[i] = (unsigned char) data[i];
else
text[i] = '.';
}
return text;

}

u_int32_t analyzePacket(struct nfq_data *tb, int *blockFlag) {

//packet id in the queue
int id = 0;

//the queue header
struct nfqnl_msg_packet_hdr *ph;

//the packet
char *data;

//packet size
int ret;

//extracting the queue header
ph = nfq_get_msg_packet_hdr(tb);

//getting the id of the packet in the queue
if (ph)
id = ntohl(ph->packet_id);

//getting the length and the payload of the packet
ret = nfq_get_payload(tb, &data);
if (ret >= 0) {

printf("Packet Received: %d \n", ret);

/* extracting the ipheader from packet */
struct sockaddr_in source, dest;
unsigned short iphdrlen;

struct iphdr *iph = ((struct iphdr *) data);
iphdrlen = iph->ihl * 4;

memset(&source, 0, sizeof(source));
source.sin_addr.s_addr = iph->saddr;

memset(&dest, 0, sizeof(dest));
dest.sin_addr.s_addr = iph->daddr;

printf("|-Source IP: %s\n", inet_ntoa(source.sin_addr));
printf("|-Destination IP: %s\n", inet_ntoa(dest.sin_addr));
printf("|-Checking for Protocol: \n");

if (iph->protocol == 6) {
printTCP(data);
} else if (iph->protocol == 17) {
printUDP(data);
}

printf("|-Extracting Payload: \n");

char * text = getText(data, ret);

//filtering requests for facebook
if (text && text[0] != '\0') {
printf("\n %s \n", text);
ret = strstr(text, "facebook");
if (ret == 0)
//not found in string
*blockFlag = 0;
else
//found in string
*blockFlag = 1;
}

//release the packet
free(text);


}
//return the queue id
return id;

}

int packetHandler(struct nfq_q_handle *qh, struct nfgenmsg *nfmsg, struct nfq_data *nfa,
void *data) {

printf("entering callback \n");

//when to drop
int blockFlag = 0;

//analyze the packet and return the packet id in the queue
u_int32_t id = analyzePacket(nfa, &blockFlag);

//this is the point where we decide the destiny of the packet
if (blockFlag == 0)
return nfq_set_verdict(qh, id, NF_ACCEPT, 0, NULL);
else
return nfq_set_verdict(qh, id, NF_DROP, 0, NULL);}

void *QueueThread(void *threadid) {

//thread id
long tid;
tid = (long) threadid;


struct nfq_handle *h;
struct nfq_q_handle *qh;
char buf[128000] __attribute__ ((aligned));

//pointers and descriptors
int fd;
int rv;
int ql;


printf("open handle to the netfilter_queue - > Thread: %d \n", tid);
h = nfq_open();
if (!h) {
fprintf(stderr, "cannot open nfq_open()\n");
return NULL;
}

//unbinding previous procfs
if (nfq_unbind_pf(h, AF_INET) < 0) {
fprintf(stderr, "error during nfq_unbind_pf()\n");
return NULL;
}

//binding the netlink procfs
if (nfq_bind_pf(h, AF_INET) < 0) {
fprintf(stderr, "error during nfq_bind_pf()\n");
return NULL;
}

//connet the thread for specific socket
printf("binding this socket to queue '%d'\n", tid);
qh = nfq_create_queue(h, tid, &packetHandler, NULL);
if (!qh) {
fprintf(stderr, "error during nfq_create_queue()\n");
return NULL;
}

//set queue length before start dropping packages
ql = nfq_set_queue_maxlen(qh, 100000);

//set the queue for copy mode
if (nfq_set_mode(qh, NFQNL_COPY_PACKET, 0xffff) < 0) {
fprintf(stderr, "can't set packet_copy mode\n");
return NULL;
}

//getting the file descriptor
fd = nfq_fd(h);

while ((rv = recv(fd, buf, sizeof(buf), 0)) && rv >= 0) {
printf("pkt received in Thread: %d \n", tid);
nfq_handle_packet(h, buf, rv);
}

printf("unbinding from queue Thread: %d  \n", tid);
nfq_destroy_queue(qh);

printf("closing library handle\n");
nfq_close(h);

return NULL;

}

int main(int argc, char *argv[]) {

//set process priority
setpriority(PRIO_PROCESS, 0, -20);

int rc;
long balancerSocket;
for (balancerSocket = 0; balancerSocket < NUM_THREADS; balancerSocket++) {
printf("In main: creating thread %ld\n", balancerSocket);

//send the balancer socket for the queue
rc = pthread_create(&threads[balancerSocket], NULL, QueueThread,
(void *) balancerSocket);

if (rc) {
printf("ERROR; return code from pthread_create() is %d\n", rc);
exit(-1);
}
}

while (1) {
sleep(10);
}

//destroy all threads
pthread_exit(NULL);
}

טיפ קטן

אם רוצים לעקוב אחרי העומסים במחסניות ניתן לקרוא את הקובץ nfnetlink_queue:

/proc/net/netfilter


סיכום

ניתוח המידע הוא הכרחי מאוד לאור כל הסיכונים שקיימים היום, היכולת לחרוץ את גורל החבילה מחוץ ל Kernel חוסך התעסקות מיותרת והופך את העסק לפשוט יותר, על הטריק הזה ניתן לבסס מוצרי רשת שונים כמו IDS,IPS,WAF ועוד.

הורדת התוכנית


מקורות