יום רביעי, 24 באוקטובר 2012

REST Web Service Asp.Netעד עכשיו כתבתי על SOAP והגיע הזמן להכיר את השיטה המתחרה REST - representational state transfer , ההבדל העיקרי הוא ש SOAP הוא פרוטוקול, יש בו חוקים ברורים שבעזרתם עוטפים את המידע שברצוננו לשלוח, ב REST העסק שונה, REST היא ארכיטקטורה שמתבססת על HTTP Protocol וכל אחד יכול לממש אותה אחרת.

ב SOAP אנחנו עובדים מול קובץ WSDL שמכיל בתוכו את המעטפת (אלמנטים וקריאות לפונקציות) שמאוד קשה לתחזק  וכשמדובר על Service מורכב העסק עלול להפוך למסורבל, REST נותן פתרון פשוט שמתבסס על HTTP ,בעזרת פונקציות שקיימות בפרוטוקול (Get,Put,Post,Delete) ננתב את הבקשות.

שימו לב! המאמר מציג שיטה למימוש Rest ע"ג IIS 7.

שלב א - צד השרת:

תחילה נבנה פרויקט חדש של Web Site ב Visual Studio.

ניצור Class חדש שיורש את ה Interface של IHttpHandler , עלינו לממש את המאפיין IsReusable ופונקציית ProcessRequest כפי שניתן לראות בדוגמה הבאה:


public class Service: IHttpHandler
    {
        bool IHttpHandler.IsReusable
        {
            get { return false; }
        }

        void IHttpHandler.ProcessRequest(HttpContext context)
        {
            //implementation of request by method...
        }

}

CURD (create , update, read, delete) Method

פרוטוקל HTTP מכיל בתוכו פונקציות מובנות, מי שבונה אתרי אינטרנט מכיר בעיקר את ה GET ו POST המפורסמים שמאפשרים לנו להעביר מידע בין טפסים, אבל קיימות פונקציות נוספות כמו PUT ו DELETE שבעזרתם ניתן לנתב את הבקשות ל Service שלנו.

GET
בקשות למידע, לדוגמה קריאות מה Database.

POST
הוספת אובייקט ל Database בעזרת המידע שנשלח ב Body.

PUT
דומה ל POST , עדכון אובייקט קיים בעזרת המידע שנשלח ב Body.

DELETE
מחיקת אובייקט

כשנשלחת בקשת GET אנחנו פונים ל Database ומחזירים את הנתונים ללקוח על בסיס פרמטרים שעוברים ב Url, כאשר הלקוח שולח בקשת Post יוצרים אובייקט חדש ב Database שאת המידע אנחנו אוספים מה Body של החבילה.

כאשר מתבצעת קריאה ל Service הפונקציה Process Request היא בעצם ה Entry Point וכל בקשה תפעיל את הפונקציה הזאת ודרכה ננתב את הבקשות של המשתמש למשאבים המתאימים כפי שניתן לראות בדוגמה הבאה:

  void IHttpHandler.ProcessRequest(HttpContext _context)
        {
            try
            {
                string url = Convert.ToString(_context.Request.Url);
                //handling CURD (CREATE UPDATE READ DELETE)
                switch (_context.Request.HttpMethod)
                {
                    case "GET":
                        //return data from database             
                        READ(_context);
                        break;
                    case "POST":
                        //create new element in database
                        CREATE(_context);
                        break;
                    case "PUT":
                        //update element in database
                        UPDATE(_context);
                        break;
                    case "DELETE":
                        //delete element from the database
                        DELETE(_context);
                        break;
                    default:
                        break;
                }
            }
            catch (Exception ex)
            { _context.Response.Write(ex.Message);}
        }

אחרי שלכדנו את השם של הפונקציה שנשלחה מהמשתמש , עלינו לנתב את הבקשה לפונקציה המתאימה, נבנה 4 פונקציות נוספות ב Class:


//getting object from request using GET method
        private void READ(HttpContext _context)
        {
            string serialized = "";
         
            //getting guides parameters from request
            if (_context.Request["type"].ToString() == "person")
            {
                //properly the point to call database
                //get data and parse to xml back to client
                person _person = new person();
                _person.FirstName = "HELLO";
                _person.LastName = "WORLD";
                serialized = Serialize(_person);
            }

            //depend what language you want to use
            _context.Response.ContentType = "text/xml";
            HttpContext.Current.Response.Write(serialized);
        }

        //insert new object using the POST method
        private void CREATE(HttpContext _context)
        {
            //reading the body of the message
            byte[] bodybytes = _context.Request.BinaryRead(_context.Request.ContentLength);
            //convert the bytes array to string as utf8
            string str = Encoding.UTF8.GetString(bodybytes);
            // deserialize xml into person
            person _person = person.deSerialize(bodybytes);
            //insert database...
        }

        //update object using the POST method
        private void UPDATE(HttpContext _context)
        {
            //reading the body of the message
            byte[] bodybytes = _context.Request.BinaryRead(_context.Request.ContentLength);
            //convert the bytes array to string as utf8
            string str = Encoding.UTF8.GetString(bodybytes);
            // deserialize xml into person
            person _person = person.deSerialize(bodybytes);
            //update database...
        }

        //delete element using the DELETE method
        private void DELETE(HttpContext _context)
        {

            if (_context.Request["type"].ToString() == "person")
            {
                if (_context.Request["id"] != null)
                {
                    int i = 0;
                    if (int.TryParse(_context.Request["id"].ToString(), out i))
                    {
                        //continue to database...
                    }
                }
            }
        }

אחד היתרונות ב REST שניתן לעבוד עם סוגי מבנים שונים, בניגוד ל SOAP שמבוסס על XML ב REST אפשר לבחור מה שבא לנו XML , JSON או להמציא בעצמנו את המבנה, במאמר זה נעבוד עם XML , לכן חשוב לייצר 2 פונקציות נוספות שימירו לנו את המידע מ XML לאובייקט .Net ומ .Net ל XML.

קוד מלא:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Web;
using System.Xml.Serialization;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Xml;

namespace restLand
{
    public class rest : IHttpHandler
    {
        bool IHttpHandler.IsReusable
        {
            get { return false; }
        }

        void IHttpHandler.ProcessRequest(HttpContext _context)
        {
            try
            {
                string url = Convert.ToString(_context.Request.Url);

                //handling CURD (CREATE UPDATE READ DELETE)
                switch (_context.Request.HttpMethod)
                {
                    case "GET":
                        //return data from database          
                        READ(_context);
                        break;
                    case "POST":
                        //create new element in database
                        CREATE(_context);
                        break;
                    case "PUT":
                        //update element in database
                        UPDATE(_context);
                        break;
                    case "DELETE":
                        //delete element from the database
                        DELETE(_context);
                        break;
                    default:
                        break;
                }
            }
            catch (Exception ex)
            { _context.Response.Write(ex.Message);}
        }

        //getting object from request using GET method
        private void READ(HttpContext _context)
        {
            string serialized = "";
         
            //getting guides parameters from request
            if (_context.Request["type"].ToString() == "person")
            {
                //properly the point to call database
                //get data and parse to xml back to client
                person _person = new person();
                _person.FirstName = "HELLO";
                _person.LastName = "WORLD";
                serialized = Serialize(_person);
            }

            //depend what language you want to use
            _context.Response.ContentType = "text/xml";
            HttpContext.Current.Response.Write(serialized );
        }

        //insert new object using the POST method
        private void CREATE(HttpContext _context)
        {
            //reading the body of the message
            byte[] bodybytes = _context.Request.BinaryRead(_context.Request.ContentLength);
            //convert the bytes array to string as utf8
            string str = Encoding.UTF8.GetString(bodybytes);
            // deserialize xml into person
            person _person = person.deSerialize(bodybytes);
            //insert database...
        }

        //update object using the POST method
        private void UPDATE(HttpContext _context)
        {
            //reading the body of the message
            byte[] bodybytes = _context.Request.BinaryRead(_context.Request.ContentLength);
            //convert the bytes array to string as utf8
            string str = Encoding.UTF8.GetString(bodybytes);
            //deserialize xml into person
            person _person = person.deSerialize(bodybytes);
            //update database...
        }

        //delete element using the DELETE method
        private void DELETE(HttpContext _context)
        {

            if (_context.Request["type"].ToString() == "person")
            {
                if (_context.Request["id"] != null)
                {
                    int i = 0;
                    if (int.TryParse(_context.Request["id"].ToString(), out i))
                    {
                        //continue to database...
                    }
                }
            }
        }

        private String Serialize(object _class)
        {
            try
            {
                //output string
                String xmlstring = null;

                //parser to xml from object using polymorphism
                XmlSerializer seriailizor = null;
                if (_class.GetType().ToString() == "restLand.person")
                    seriailizor = new XmlSerializer(typeof(person));
             
                //memory buffer
                MemoryStream stream = new MemoryStream();
             
                //xml writer be sure using utf8 encoding
                XmlTextWriter textwriter = new XmlTextWriter(stream, Encoding.UTF8);

                //the moment of true, parsing object
                seriailizor.Serialize(textwriter, _class);
             
                //fill the buffer
                stream = (MemoryStream)textwriter.BaseStream;
             
                //Convert to array to string 
                xmlstring = UTFbytesToString(stream.ToArray());
                return xmlstring;
            }
            catch (Exception ex)
            {
                return "";
            }

        }

        //convert utf8 bytes array to string
        private string UTFbytesToString(Byte[] array)
        {
            UTF8Encoding utf8encoder = new UTF8Encoding();
            string convertedString = utf8encoder.GetString(array);
            return convertedString;
        }

    }


    public class person
    {
        private string _firstName;
        public string FirstName
        {
            get { return _firstName; }
            set { _firstName = value; }
        }

        private string _lastName;
        public string LastName
        {
            get { return _lastName; }
            set { _lastName = value; }
        }

        //create deserialize function for each class
        public static person deSerialize(byte[] xmlbyte)
        {
           try
           {
               XmlSerializer seriailizor = new XmlSerializer(typeof(person));
               MemoryStream stream = new MemoryStream(xmlbyte);
               person _person = new person();
               //parsing the bytes to person
               _person = (person)seriailizor.Deserialize(stream);
               return _person;
           }
           catch (Exception ex)
           {throw;}
        }
    }
}

חשוב מאוד! להגדיר את ה Handler ב Web.config:

</system.web>
 <httpHandlers>
        <add type="restLand.rest" verb="*" path="service" />
  </httpHandlers>
 </system.web>


  <system.webServer>
     <handlers accessPolicy="Read, Script">
            <add name="service" path="service" verb="*" modules="IsapiModule" scriptProcessor="C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll" resourceType="Unspecified" preCondition="classicMode,runtimeVersionv2.0,bitness32" />
     </handlers>
   </system.webServer>
שלב ב - צד הלקוח

החלק הזה מאוד פשוט, ניצור פרוייקט חדש מסוג Console Application, ונבצע בקשות ל Url של ה Service בעזרת אובייקט HttpRequest, ונקבל את התשובה בעזרת HttpResponse.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Net;
using System.IO;
using System.Xml;

namespace resttest
{
    class Program
    {
        //service url
        static string url = "http://192.168.1.8:443/service?type=person";
        
        static void Main(string[] args)
        {
            GET();
            POST();
        }

        //GET method
        private static void GET()
        {
           
            HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
            
            //selected method
            request.Method = "GET";

            Console.WriteLine("send GET request");
            HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
            Stream stream = response.GetResponseStream();
            StreamReader reader = new StreamReader(stream);
            Console.WriteLine("get response");
            Console.WriteLine(reader.ReadToEnd());
            Console.WriteLine("end GET request");
        }

        //create xml stream of person
        private static byte[] create_person(string firstname, string lastname)
        {
            //create person xml 
            MemoryStream stream = new MemoryStream();
            XmlTextWriter writer = new XmlTextWriter(stream, Encoding.UTF8);
            writer.Formatting = Formatting.Indented;
            writer.WriteStartDocument();
            writer.WriteStartElement("person");
            writer.WriteStartElement("FirstName");
            writer.WriteString(firstname);
            writer.WriteEndElement();
            writer.WriteStartElement("LastName");
            writer.WriteString(lastname);
            writer.WriteEndElement();
            writer.WriteEndElement();
            writer.WriteEndDocument();
            writer.Flush();
            writer.Close();

            return stream.ToArray();
        }

        //POST method, PUT and DELETE like this method
        private static void POST()
        {

            byte[] _arr = create_person("WORLD", "HELLO");

            HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
            Console.WriteLine("send POST request");
            
            //selected method
            request.Method = "POST";
            request.ContentType = "text/xml";
            request.KeepAlive = false;
            request.Timeout = 5000;
            request.ContentLength = _arr.Length;

            Stream stream = request.GetRequestStream();
            // write xml to stream
            stream.Write(_arr, 0, _arr.Length);

            HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
            StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream(), Encoding.UTF8);
            //write the response from server
            Console.WriteLine(reader.ReadToEnd().ToString());
            Console.WriteLine("end POST request");
        }
       
    }
}

סיכום:
קשה מאוד להגיד איזו שיטה טובה יותר, אבל האמת היא ש REST מבוססת על תקשורת בסיסית של HTTP בניגוד ל SOAP שלא תמיד נתמך ולפעמים יש להשתמש בספריות צד שלישי בשביל לעבוד איתו, אבל חשוב מאוד לזכור שאחריות רבה מונחת על המפתח בזמן ההתעסקות עם REST, בגלל הגמישות שלו אנחנו חסרי הגנה וחשוב לבצע בדיקות רבות לפני שאנחנו משחררים אותו לעולם.

כולל שירות...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה